Υπηρεσίες Ανακύκλωση

Για Ιδιώτες
ανακύκλωση-ιδιώτες
 • Παλαιός σίδηρος – Ανακύκλωση
 • Aυτοκινήτα  – Απόσυρση Αγορά, Μεταφορά, Ανακύκλωση
 • Aποκομιδή Aπορριμ/των από αυλές-αποθήκες
 • Παλαιά Ανταλλακτικά αυτοκινήτου – Εμπορία, ανακύκλωση
 • Μπαταρίες – Ανακύκλωση
 • Κουφώματα αλουμινίου – Αποξήλωση – ανακύκλωση
Για Επιχειρήσεις
scrap-metal-recycling
 • Εργοστάσια & Βιομηχανίες – Αποξηλώσεις μετάλλων
 • Λατομεία – Διαλύσεις
 • Πλοία – Κοπές
 • Βαρέα & Ελαφρά μηχανήματα – Διάλυση & Κοπή
 • Παλαιά μηχανήματα – Αγορά
 • Σκραπ Καλωδίων – Συλλογή & Ανακλυκλωση
 • Mεταλλικά Υπολείμματα Βιομηχανιών – Ανακύκλωση
 • Παλαιά μηχ/τα & φορτηγά εν λειτουργία – Αγορά
 • Aποκομιδή Aπορριμ/των από βιομηχανίες
 • Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων
Για το Δημόσιο
ανακύκλωση-δημόσιο
 • Mεταλλικά οικιακά απορ/τα δήμων – Ανακύκλωση
 • Υλικά & Οχήματα από ΔΕΚΟ – Αγορά
 • Kάδoi περισ/γής μεταλ/κών αντικειμένων – Τοποθέτηση
 • Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων – Τοποθέτηση
 • Kάδoi περισυλλογής ΑΗΗΕ – Τοποθέτηση
 • Υλικά & Οχήματα του στρατού – Αγορά
Μέταλλα
ινοξ-ανακυκλωση
 • Σκράπ Μέταλλα – Συλλογή
 • Mη σιδηρούχα μέταλλα – Ανακύκλωση
 • Σιδηρούχα μέταλλα – Ανακύκλωση
 • Μπρούτζος – Ανακύκλωση
 • Ανοξείδωτο Inox – Ανακύκλωση
 • Σκραπ αλουμινίου – Ανακύκλωση
 • Προφίλ Αλουμινίου – Ανακύκλωση
 • Χαλκός – Ανακύκλωση